کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر مسعود رضایی

2- دکتر امیر طاهری

3- دکتر رضا ترابی

4- دکتر مرضیه کفشگری

5- دکتر امید روشنی راد

6- دکتر میثم ایران نژاد