برگزار کننده

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی در بهمن ماه 1400 توسط موسسه آموزش عالی نیکان در تهران برگزار خواهد شد.